Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Praktijk Shen, gevestigd te Arnhem.
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Praktijk Shen. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van de opdrachtnemer.
 4. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke klachten van de opdrachtgever tegen te gaan dan wel te verminderen.
 5. Indien een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘in het licht’ van deze bepalingen.
 6. Indien de opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de behandelaar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 7. Indien een of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter nietig worden verklaard tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

Totstandkoming overeenkomst

 1. Hieronder wordt verstaan dat de opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met opdrachtnemer tot een enkele dan wel volledige behandeling.
 2. Praktijk Shen is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Praktijk Shen verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

 

Prijzen

 1. De opdrachtgever wordt geacht de door de opdrachtnemer gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De door de opdrachtnemer opgegeven tarieven zijn vrijgesteld van BTW.
 2. Alle prijzen die Praktijk Shen hanteert voor de diensten, die op de website of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Praktijk Shen te allen tijde wijzigen met of zonder vooraankondiging.

 

Betalingen en betalingstermijn

 1. Betaling dient te geschieden direct na behandeling middels pin of contante betaling, tenzij door beide partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 2. De opdrachtnemer is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door de opdrachtnemer verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.
 3. Iedere afspraak, waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd bij verhindering, wordt in rekening gebracht.
 4. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Praktijk Shen, bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de rekening te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen daarbij tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde wettelijke rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.
 6. Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de opdrachtgever van alle bestelde goederen. Door de opdrachtnemer geleverde goederen kunnen niet retour worden gebracht of omgeruild ongeacht de staat van de verpakking.

 

Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap) of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.
 4. De opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.
 5. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is de opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Wijziging voorwaarden

 1. De toepassing van de laatste versie zoals bekend bij het starten van de behandelovereenkomst is geldend voor de hele duur van de behandeling.

 

Klachtenprocedure

Natuurlijk hopen we dat u tevreden bent over onze dienstverlening, maar het kan gebeuren dat er een probleem is of dat u een klacht heeft. Neem in dat geval bij voorkeur direct contact met ons op, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Mochten we samen er alsnog niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB-koepel) waar we als NVA-lid zijn aangesloten. Meer over de klachtenprocedure kunt u hier lezen.